Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch CCHC năm 2016
Ngày cập nhật 16/03/2016

Năm 2016 được xác định là " Năm kỷ cương trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước". Với mục tiêu nâng hạng chỉ số cải cách hành chính vào nhóm đầu của cả nước, nhằm đảm bảo thủ tục hành chính được cải cách theo hương đơn giản, dể hiểu và dễ thực hiện, cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp, ngày 08/12/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016.

Kế hoạch CCHC năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là: Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn cấp huyện; rà soát thể chế về tổ chức, hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tài chính công, tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, ngày 30 tháng 12 năm 2015, Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành Kế hoạch số 1421/KH-SNgV.

Với sự chỉ đạo sâu sát, hướng đến mục tiêu quan trọng là tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, tập thể Sở Ngoại vụ quyết tâm phấn đấu, góp phần để công tác cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được mục tiêu đề ra.

Hoàng Lâm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày