Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 18/09/2015

Ngày 10 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Ngoại vụ.

Theo Quyết định này, danh mục các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Ngoại vụ, bao gồm:

- 03 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- 03 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ NGOẠI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1807/QĐ-UBND, ngày  10   tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tổng

Bộ phận    TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và Văn phòng

Bộ phận    TN&TKQ

I

LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ (03 TTHC)

1

Gia hạn thị thực đối với người nước ngoài

03

0,25

2

0,5

0,25

 

2

Nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

3,5

0,25

2,5

0,5

0,25

 

3

Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế

05

0,5

3

1

0,5

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ NGOẠI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1807  /QĐ-UBND, ngày  10   tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH  CHÍNH

Thẩm quyền QĐ

Tổng thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết tại đơn vị

Thời gian giải quyết tại các cơ quan liên thông

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo  và VP

Bộ phận TN&TKQ

Thời gian giải quyết

Tên cơ quan, đơn vị liên thông

 

I

LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ (02 TTHC)

1

Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức)

UBND tỉnh

17

12

0,5

10,5

0,5

0,5

05

VP UBND tỉnh

 

2

Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)

UBND tỉnh

10

05

0,5

3,5

0,5

0,5

05

VP UBND tỉnh

 

II

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG DI TRÚ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI (01 TTHC)

1

Xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh

07

03

0,25

02

0,5

0,25

04

VP UBND tỉnh

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày