Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quyết định Công bố mục tiêu chất lượng năm 2015 của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 20/03/2015

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2015 như sau:

PHỤ LỤC

Mục tiêu chất lượng năm 2015 của Sở Ngoại vụ

 (Kèm theo Quyết định số:  18/QĐ-SNgV ngày 16/3/2015 của Sở Ngoại vụ)

ỦY BAN NHÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ NGOẠI VỤ

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2015 như sau:

          1.Nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành đúng hạn 80% các nhiệm vụ được giao.

          2. 100% cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có cán bộ công chức bị kỷ luật hoặc vi phạm an toàn giao thông.

          3. 100% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian, công khai theo cơ chế một cửa.

          4. Mức độ hài lòng của các tổ chức và cá nhân đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (≥ 90% ).

          5. Mức độ hài lòng của các tổ chức và cá nhân về thái độ hướng dẫn của công chức, viên chức (≥ 90% )

          6. 100% CBCC áp dụng và vận hành thành thạo hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

          7. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thường xuyên được duy trì và cải tiến.

          Mục tiêu chất lượng của Sở được đánh giá và công bố kết quả đạt được trong cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng đầu năm và cuối năm. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2015, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiến hành xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch và biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị mình trong năm 2015.

 

                                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2015

                                                                                                   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                              Giám Đốc

                                                                                                       Nguyễn Thanh Bình

 

Nguyên tắc lập MTCL: (Nguyên tắc SMART)

S: Specific                      : Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, không chung chung và vô định (không chủ thể, đối tượng);

M: Measurable             : Mục tiêu phải đo lường, lượng hoá được: về số lượng (tuyệt đối, tương đối, giá trị cụ thể) và thời gian;

A: Achievable                : Mục tiêu đặt ra là có thể đạt được, không ảo tưởng;

R: Resource                   : Mục tiêu đặt ra phải có các nguồn lực để thực hiện: nhân lực, tài lực, vật lực;

T: Threaten                   : Mục tiêu phải mang tính thách thức, cao hơn công việc hàng ngày và cao hơn chức năng, nhiệm vụ.                          

Định hướng của MTCL: MTCL phải hướng vào:

-      Hệ thống quản lý chất lượng;

-      Sự thoả mãn của khách hàng;

-      Chất lượng sản phẩm/ dịch vụ.

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Ban TK ISO
Các tin khác
Xem tin theo ngày