Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Khối thi đua Tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2018
Ngày cập nhật 13/03/2018

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2018, Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 29/ 12/2017 của UBND tỉnh về hoạt động của các khối thi đua năm 2018, để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018, chiều ngày 12/3/2018, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Khối thi đua Tổng hợp đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018.

        Các đơn vị trong Khối thi đua Tổng hợp gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thảo luận, thống nhất cùng nhau đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua đó là: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về KTXH năm 2018 của tỉnh; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm góp phần cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số PCI, ICT, PAR Index, PAPI của tỉnh; Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ “ trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo”, nâng cao năng lực quản lý; Tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tích cực xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2015...

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày