Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 (Đợt 2)
Ngày cập nhật 30/09/2015

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND,ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SNgV ngày 30  tháng 9 năm 2015 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015,

Hội đồng Tuyển dụng Viên chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015.

Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế.

Số lượng viên chức cần tuyền dụng: 01 chỉ tiêu (Tiếng Nhật).

(Chi tiết xem Kế hoạch đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày