Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Ngày cập nhật 24/08/2016

Ngày 05 tháng 7 năm 2016 Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ngày 05 tháng 7 năm 2016 Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (gọi tắt là thẻ ABTC). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA.

Theo đó từ ngày 20/8/2016, thẻ ABTC cấp cho doanh nhân Việt Nam có thời hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp (theo quy định tại Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 thì thời hạn này là 03 năm).

Tập tin đính kèm:
NTKO
Các tin khác
Xem tin theo ngày