Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quy định về đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991
Ngày cập nhật 17/06/2016

Vào ngày 24/5/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Trong đó, phạm vi điều chỉnh bao gồm:
1. Quyết định này quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia thực hiện các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 theo Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Đối tượng bao gồm:
1. Cơ quan thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, nhà ở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia thực hiện các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 theo Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quyết định này còn xác định rõ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, trình tự, thời gian thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, thành phần, số lượng hồ sơ.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Kim Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày