Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Ngày cập nhật 30/07/2020
Ảnh minh hoạ

Ngày 08/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

 

Nghị định gồm 6 Chương, 36 Điều và 3 phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 6 Điều (bắt đầu từ Điều 1 đến Điều 6)
- Chương II: Thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ, gồm 5 Điều (bắt đầu từ Điều 7 đến Điều 11)
- Chương III: Quản lý thực hiện viện trợ, gồm 8 Điều (bắt đầu từ Điều 12 đến Điều 19)
- Chương IV: Quản lý tài chính viện trợ, gồm 7 Điều (bắt đầu từ Điều 20 đến Điều 26)
- Chương V: Quản lý Nhà nước về viện trợ, gồm 7 Điều (bắt đầu từ Điều 27 đến Điều 33)
- Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 3 Điều (bắt đầu từ Điều 34 đến Điều 36)
- Các phụ lục gồm: Phụ lục I (Nội dung văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuận sử dụng viện trợ); Phụ lục II (Nội dung  văn kiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ); Phụ lục III (Nội dung văn kiện phi dự án sử dụng vốn viện trợ).

Nghị định nêu rõ các nguyên tắc quản lý, sử dụng viện trợ; các hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ; trình tự thủ tục và thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản viện trợ với tính chất khác nhau. Các quy định trong Nghị định này đã khắc phục những điểm bất cập của Nghị định 93/2009/NĐ-CP và phù hợp hơn với yêu cầu thực tế trong quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại hiện nay.

Nghị định ban hành sẽ giúp cho việc quản lý chặt chẽ, thống nhất và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án từ nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 2020 và thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

Toàn văn Nghị định xin xem thông tin đính kèm :

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày