Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 14/01/2014

Quyết định về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    508 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12     tháng  3  năm 2013

   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận,

giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 124/SNV-CCHC ngày  28 tháng 02 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                        KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3;                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;                                                     

- VP: Lãnh đạo và các CV;

- Lưu: VT, CCHC, ĐN.                              Đã ký                                

                                                                 Phan Ngọc Thọ        


 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày