Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, an toàn và minh bạch
Ngày cập nhật 06/06/2018

Đó là một trong những mục tiêu trong Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu đề ra là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực: đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, lao động thương binh và xã hội... Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công. Tạo điều kiện phát triển các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong cả nước và khu vực.  Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, an toàn và minh bạch; thực hiện tốt việc đánh giá các Bộ chỉ số: DDCI, Par Index, Papy, ICT,..nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Về cải cách thủ tục hành chính: Rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 117 giờ/năm; thời gian nộp bảo hiểm xã hội không quá 49 giờ/năm. Cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày.

Thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày); trong đó, thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 04 ngày và cấp phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày...Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

Giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 07 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày).

Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, phấn đấu số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 8 - 10% so với năm 2017.                   

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 trong hầu hết các lĩnh vực, gắn kết với triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; phấn đấu 100% Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh và an toàn vệ sinh môi trường các khu, địa điểm du lịch.

Nhiệm vụ và giải pháp

Thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đưa Thừa Thiên Huế trở lại nhóm các tỉnh tốt hoặc khá về môi trường kinh doanh. Trong đó, tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh hoạt động đối thoại, tiếp dân, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động điều hành của chính quyền cũng như định hướng phát triển của tỉnh.

Thực hiện quyết liệt Nghị quyết 03-NQ/TU  ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2030, trong đó tập trung xây dựng chiến lược phát triển các thị trường du lịch mục tiêu; xây dựng và phát động chương trình “sản phẩm  du lịch của năm”. Tập trung nguồn lực  xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch mới, năm 2018 ưu tiên hoàn thành tuyến phố đi bộ dọc Nam Sông hương gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên kết, hợp tác, quảng bá du lịch và tuyên truyền, nâng cao ý thức về du lịch cho người dân.

Tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, nhất là đối với doanh nghiệp thành lập mới; đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, hướng đến việc đáp ứng về xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với lĩnh vực tín dụng ưu tiên. Khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng xã hội hóa; trước mắt triển khai các dự án BT về hạ tầng giao thông...

Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư đối với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Sửa đổi, ban hành mới các quy định và tăng cường công khai minh bạch các chính sách, pháp luật liên quan tới doanh nghiệp, nhằm tạo sự bình đẳng, công bằng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận tín dụng, đất đai và các nguồn lực tài chính của Nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền  điện tử và áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện, mô hình một cửa hiện đại cấp xã. Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra đồng bộ nhằm giảm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kể cả thanh tra chuyên ngành.

Vận hành Cổng thông tin dịch vụ hành chính công, Trung tâm hành chính công và hệ thống trang Thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông; các trang thông tin điện tử của tỉnh và các Sở, ngành, địa phương nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch, hệ thống văn bản pháp quy, số liệu... của tỉnh...

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày