Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hợp tác quốc tế
Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 26/1/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án...
Ngày 07/01/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng...
Ngày 08/1/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận gói hỗ trợ người dân...
Theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 07/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý tiếp nhận viện trợ phi dự án...
Ngày 07/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 24/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1510/QĐ-UBND về tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ cải thiện chất...
Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2697/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của...
Ngày 02/10/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2534 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp...
Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày