Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
Ngày cập nhật 15/02/2011

 

LuËt  Hôn nhân và gia đình năm 2000 ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa X, kú häp thø  7 th«ng qua ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000.     

Nội dung của Luật

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.171.495
Truy cập hiện tại 2.068