Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chỉ thị số 32/CT-UBND 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 18/04/2017

Ngày 22/12/2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND Về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của Chỉ thị như sau:

Để tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, góp phần xây dựng chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế trong sạch, liêm chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng...

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

b) Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị, trong đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

c) Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Đánh giá đúng chất lượng, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

d) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động giải quyết và phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên. Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong thi hành nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến.

đ) Tổ chức đánh giá việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành.

e) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ người dân, doanh nghiệp; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

h) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, từng bước thay thế việc sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trong truyền đạt thông tin; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh.

i) Không xem xét khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

k) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế phát huy vai trò giám sát, tích cực phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, biểu dương, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh

a) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính tổ chức, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

b) Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy định trong văn hóa hội họp. Nghiêm cấm sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

c) Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

d) Không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Giao Sở Nội vụ là cơ quan giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan nhà nước của tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 821