Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/04/2017

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm triển khai, thi hành Luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo,

UBND tỉnh giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật bằng các hình thức: tổ chức hội nghị; biên soạn chuyên đề, bài viết trong các sách, sổ tay, tờ gấp; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo (theo đề cương hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ); Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tổ chức rà soát các văn bản QPPL hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (nếu có) trong thời gian qua để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản có QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.967.875
Truy cập hiện tại 972