Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tuyên truyền chính sách và pháp luật >> Năm 2011
  Nghị định này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan...
 Luật Tố tụng hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ...
  Luật Phòng, chống mua bán người đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa...
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2010 và thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày...
  Luật Thuế bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ...
  Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII,...
  Luật Viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông...
  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày...
Ngày 25/01/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức thuộc đối tượng...
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức được Chính phủ ban hành ngày 17/5/2011 và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.968.581
Truy cập hiện tại 1.281