Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ chức Catholic Relief Services (CRS-Hoa Kỳ) hỗ trợ giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong các trường học tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/05/2021
Một hoạt động dự án tương tự do CRS triển khai tại Quảng Trị

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1135 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Hướng tới Giáo dục Phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững” do tổ chức Catholic Relief Services – United States Conference of Catholic Bishops (CRS-Hoa Kỳ) tài trợ.

 

Dự án có vốn viện trợ không hoàn lại 1.431.956.000 VNĐ (Một tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn), tương đương 61.989 USD (Sáu mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi chín Đô la Mỹ), được thực hiện từ năm 2021 đến tháng 4/2024. Dự án sẽ tập trung triển khai các hoạt động bao gồm: 1) Nâng cao kiến thức và kỹ năng lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở; 2) Lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; 3) Duy trì việc giảng dạy lồng ghép phòng tránh tai nạn bom mìn bắt buộc trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; 4) Xây dựng nguồn cán bộ có chuyên môn về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ cho việc triển khai nội dung bền vững sau khi dự án kết thúc.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan thực hiện dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.605.193
Truy cập hiện tại 100