Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.603.932
Truy cập hiện tại 8.971
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình CCHC gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 30/12/2020, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1625/KH-SNgV về việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021 

Mục tiêu của Kế hoạch là: 

1. Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của Sở Ngoại vụ, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Phấn đấu nâng cao vị thứ CCHC, vị thứ ứng dụng CNTT, vị thứ chất lượng hoạt động cơ quan của Sở Ngoại vụ nằm trong nhóm 10 Sở, ban, ngành có kết quả tốt nhất của toàn tỉnh.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày