Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.580.759
Truy cập hiện tại 8.619
Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; ngày 23/12/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 274/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn và quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật ban hành văn bản QPPL. Phấn đấu 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành, văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành được rà soát, kiến nghị xử lý bằng các hình thức bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng quy định mới nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, cấp huyện, Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã (trừ các TTHC đặc thù). 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%... Đảm bảo 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cấp xã xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành. 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định) dưới dạng điện tử. 100% tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. 100% tỷ lệ cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Phấn đấu nâng vị trí xếp hạng chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu; duy trì ổn định chỉ số sẵn sàng và ứng dụng CNTT (ICT) của tỉnh trong nhóm 05 địa phương dẫn đầu cả nước.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày