Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.574.795
Truy cập hiện tại 3.636
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống tham nhũng
Ngày cập nhật 12/05/2020

Thực hiện Công văn số 800/VPCP-V.I ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngày 09/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ); phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN. Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ CBCCVC-NLĐ kỷ cương, liêm chính.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung chính sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCCVC-NLĐ, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên, trong Kế hoạch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND thành phố Huế và các huyện, thị xã; các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và của toàn thể CBCCVC-NLĐ trong PCTN; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công...Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp...

Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về  hành vi tham nhũng tiêu cực. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác PCTN. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng...

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác PCTN.

Hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN tại địa phương, cơ sở; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ cơ quan có chức năng PCTN, không để CBCCVC-NLĐ có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày