Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Biên giới
Ngày cập nhật 19/04/2016

Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 21/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Biên giới. Theo đó, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Biên giới như sau:

Chức năng

Phòng Quản lý Biên giới là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phòng Quản lý Biên giới chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở.

Nhiệm vụ

1. Công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia

a) Là cơ quan thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan.

b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền và trên biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.  

 d) Giúp việc Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác biên giới hằng năm của tỉnh và theo dõi, đốc thúc các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch.

e) Tham mưu Giám đốc Sở về việc quản lý và sử dụng các khoản kinh phí do ngân sách cấp cho Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh theo quy định hiện hành.

2. Các hoạt động hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

a) Tham mưu Giám đốc Sở về công tác quản lý lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh theo thỏa thuận đã ký kết giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh thuộc CHDCND Lào.

b) Tham mưu Giám đốc Sở về các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa địa phương Thừa Thiên Huế và các đối tác CHDCND Lào.

c) Hỗ trợ, hướng dẫn các ngành liên quan tại địa phương trong các hoạt động hợp tác với các đối tác CHDCND Lào.

d) Thực hiện công tác biên phiên dịch tiếng Lào phục vụ cho lãnh đạo Sở và lãnh đạo tỉnh.

e) Hỗ trợ cán bộ lãnh đạo của các địa phương Lào sang khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào

a) Tổ chức các đoàn đi công tác tại CHDCND Lào của lãnh đạo tỉnh (đoàn ra); thẩm định các đề án đoàn ra.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh (đoàn vào); thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương về việc lãnh đạo tỉnh đón tiếp các đoàn nước CHDCND Lào.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Phòng Quản lý Biên giới có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên.

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng phân công theo dõi từng mảng công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách.

Trưởng phòng căn cứ và chức năng, nhiệm vụ để bố trí công việc cho các chuyên viên phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, ngạch, bậc theo quy định của pháp luật./.

(Anh Tuyền)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.594.304
Truy cập hiện tại 3.570