Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các địa phương, đơn vị thuộc UBND tỉnh
Ngày cập nhật 07/12/2018

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2018.

Quy định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước định kỳ hàng năm theo yêu cầu của công tác quản lý.

Thông qua đánh giá chất lượng hoạt động, giúp các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập là căn cứ để bình xét  thi đua, khen thưởng trong các Cụm, Khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiêu chí đánh giá tập trung vào chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) được xác định điểm theo các nhóm tiêu chí đánh giá như sau: Kết quả thực hiện chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương (Công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành theo nhiệm vụ quản lý nhà nước; Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của các đơn vị sự nghiệp; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng -  an ninh của UBND cấp huyện; Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại phần mềm Hệ thống theo dõi ý kiến chỉ đạo);

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương (Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; Quản lý tài chính, ngân sách, quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất);

Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ( Học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến pháp luật của Nhà nước; Thực hiện quy chế dân chủ, văn hóa công sở, thi đua khen thưởng; Thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể);

Kết quả đạt được các chỉ số tác động: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao các chỉ số công tác cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quy định cũng nêu rõ về điểm thưởng, điểm trừ. Theo đó, điểm thưởng gồm: Có thành tích được khen thưởng đạt cờ thi đua của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh năm trước liền kề; Thực hiện tốt, vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thu ngân sách, an ninh, quốc phòng; Có đề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được UBND tỉnh phê duyệt. Điểm trừ: Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thang điểm đánh giá, xếp loại của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các loại như sau:  Đạt từ 90 điểm trở lên: Xếp loại Chất lượng hoạt động Rất tốt. Đạt từ 80 đến dưới 90 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Tốt. Đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Khá. Đạt từ  50 đến dưới 70 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Trung bình. Đạt dưới 50 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Kém.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.575
Truy cập hiện tại 3.086