Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/08/2018

Quy định về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định này quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ chính quyền điện tử (CQĐT) các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện) và UBND các xã/phường/thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử nhằm hướng tới mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan, các địa phương; Áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử các cấp; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT góp phần cụ thể hóa mô hình Chính quyền điện tử các cấp.

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cấp bao gồm các hạng mục chính như: Đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử, Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử; Đánh giá kết quả Chính quyền điện tử đối với nhóm tiêu chí đánh giá có tính đặc thù (đối với Chính quyền điện tử cấp huyện). Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp tỉnh được quy định tại Phụ lục I Bộ tiêu chí này. Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện được quy định tại Phụ lục II Bộ tiêu chí này. Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã được quy định tại Phụ lục III Bộ tiêu chí này.

Tập tin đính kèm:
Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.729
Truy cập hiện tại 3.158