Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tăng cường ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
Ngày cập nhật 26/02/2018

Nhằm tăng cường phát huy hiệu quả chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng, phục vụ người dân và các tổ chức tốt hơn; thống nhất sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy để trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ thưởng các sở, ban, ngành, tổ chức thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Triển khai và thực hiện nghiêm túc hệ thống phần mềm liên thông 4 cấp và các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình; Cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống quản lý tài liệu điện tử; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật trong việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch, chương trình, cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Nhất là tập trung nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ cho các cấp, các ngành và cán bộ, công chức chuyên trách văn thư, lưu trữ, hướng đến một nền văn thư lưu trữ điện tử, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định, quy trình văn thư, lưu trữ theo hướng xử lý văn bản trên môi trường mạng đảm bảo pháp lý và phù hợp với mô hình cơ quan hành chính kiểu mẫu các cấp theo hướng chuẩn hóa, mẫu hóa các quy định, quy trình nội bộ, hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Trung tâm Tin học hành chính tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phù hợp và cụ thể hóa đối với thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương. Báo cáo UBND tỉnh phương án, giải pháp nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh trở thành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và viễn thông với khả năng lưu trữ, dữ liệu lớn, hệ thống bảo mật an toàn dữ liệu, đảm bảo vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quy hoạch, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phương án để tích hợp dữ liệu về Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn chỉnh, nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, thực hiện trục liên thông văn bản 4 cấp, đảm bảo tất cả các ý kiến chỉ đạo, kiến nghị phản ánh, văn bản hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được liên thông theo cơ chế tương đồng.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc lưu hành văn bản điện tử, giải quyết văn bản trên môi trường mạng; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh.

 www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.040
Truy cập hiện tại 2.869