Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tạm dừng việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp khác kể từ ngày 22/11/2017
Ngày cập nhật 01/12/2017

Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện qúa trình xã hội hóa gắn liền việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Công văn số 8601/UBND-NC gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế yêu cầu tạm dừng việc tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp khác kể từ ngày 20/11/2017 để sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập (việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và giáo dục - đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể riêng).  Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức trước thời điểm 22/11/2017, thì được tiếp tục thực hiện theo quy định.

Văn phòng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.340.129
Truy cập hiện tại 2.909