Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật 11/10/2017

         Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạo lập và sử dụng hồ sơ điện tử, thẻ điện tử trong giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

         Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: dichvucong.thuathienhue.gov.vn. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Hệ thống bao gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. Hệ thống hoạt động, cung cấp dịch vụ theo thời gian 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần.

        Về xử lý, thẩm định hồ sơ hành chính trực tuyến, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phản hồi tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung đầy đủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Việc yêu cầu bổ sung chỉnh sửa chỉ được tiến hành một lần, trong trường hợp yêu cầu lần hai trở lên mà do lần đầu hướng dẫn không cụ thể thì phải lập thư xin lỗi, trình Giám đốc Trung tâm Hành chính công ký, số hóa và gửi kèm theo văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ lần 2 đến cho tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Sau khi nhận hồ sơ hành chính trực tuyến đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính thực hiện xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và thông báo tình trạng, kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Thời gian xử lý, thẩm định hồ sơ hành chính trực tuyến thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

      Về quy định về gia hạn thời gian hẹn trả hồ sơ, cán bộ công chức khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cần thời gian gia hạn xử lý hồ sơ thì thời gian gia hạn không được vượt 1/3 tổng thời gian xử lý hồ sơ của thủ tục đó.

       Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh (hoặc bộ phận có nhiệm vụ tương đương) triển khai các biện pháp an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.341.121
Truy cập hiện tại 3.305