Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 07/11/2016

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các nội dung chính: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời,  hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỳ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/11/2016; đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các hệ thống thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này; định kỳ ngày 25 của tháng cuối quý, ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm.

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 6.636