Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Ngày cập nhật 29/07/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4  năm 2016 về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị với những nội dung cụ thể như sau:

  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục tiêu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) để từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

2. Yêu cầu

- THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phải đảm bảo được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC,VC), người lao động về ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của CB, CC,VC, người lao động đối với việc phòng chống tham nhũng (PCTN).

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí , phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm tham nhũng tại đơn vị mình quản lý.

- Thực hiện nghiêm và có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả của cơ quan.

3. Nội dung kế hoạch

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về PCTN; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” giai đoạn 2012-2016;

2. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan.Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc để phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 130/CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tiết kiệm trong dự toán chi thường xuyên cho cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt việc công khai dân chủ trong tuyển dụng bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức. Mọi vấn đề về tổ chức đều tuân thủ quy chế tập trung dân chủ, công khai.

Thường xuyên đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng vào Nghị quyết, Chương trình hành động của các chi bộ, xem đây là nội dung sinh hoạt thường xuyên.

3. Gắn công tác PCTN với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

4. Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập đúng thời gian quy định.

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính.

6. Duy trì và thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Tổ chức phát động phong trào thi đua học tập, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn cơ quan, khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CỤ THỂ

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

- Xây dựng và thực hiện nghiêm chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công theo đúng Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết không đưa vào kế hoạch mua sắm những tài sản chưa phải là nhu cầu bức thiết. Đảm bảo 100% việc mua sắm tài sản theo đúng quy định của nhà nước.

- Quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên, quản lý tài sản công bảo đảm công khai, dân chủ, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà Nước; không sử dụng tiền ngân sách làm quà biếu không đúng đối tượng; chỉ tiếp khách đúng định mức, tiết kiệm ...

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao và tiết kiệm góp phần tăng thu nhập cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức .

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng tăng cường việc sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động cơ quan, khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang tin điện tử của Sở, giảm bớt việc sử dụng văn bản không cần thiết và hạn chế tối đa việc photo các văn bản.

- Đảm bảo việc tổ chức hội nghị có kế hoạch, nội dung thiết thực, đúng thành phần, đối tượng, các khoản chi phí cho hội nghị, tiếp khách, đều được giám đốc Sở phê duyệt và đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định .

- Công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao. Đồng thời thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ. - Triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án

- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

3. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

- Tăng cường quản lý đối với số phương tiện đi lại hiện có; xác định rõ số lượng phương tiện đi lại không đúng chế độ, vượt quá tiêu chuẩn từ đó có kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lại.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.

- Tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng trụ sở làm việc, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản đảm bảo kế hoạch được giao.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, công sở;

- Phấn đấu thực hiện đảm bảo các mục tiêu tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2016

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

2. Tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả công tác thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước có liên quan đến THTK, CLP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hội nghị quán triệt, tập huấn để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rá soát các hoạt động, quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan; tiến hành rà soát, tham mưu bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, chồng chéo, gây nhũng nhiễu, phiền hà, lãng phí về thời gian và kinh phí.

4. Củng cố kỷ cương, nề nếp làm việc, xây dựng kế hoạch công tác hợp lý, khoa học, sử dụng có hiệu quả thời gian lao động của cơ quan.

5. Tăng cường thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP.

- Thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu áp dụng hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

- Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí.

6. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP.

7. Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP.

8. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xe ôtô...theo Quyết định số 33/QĐ-SNgV ngày 04 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Ngoại vụ, Quyết định số 10 /QĐ-SNgV ngày 17 tháng 2 năm 2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2014 – 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm, thực hiện. Công tác THTK, CLP là một trong những tiêu chí xét, đánh giá thi đua khen thưởng vào cuối năm. Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc sở xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác này và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại bộ phận, đơn vị do mình phụ trách.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc,  các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc gửi văn bản về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

Văn phòng

  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 6.552